STATUT STOWARZYSZENIA
FST SPORT TEAM
tekst jednolity uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia FST Sport Team w dniu 30.03.2015 r.


Postanowienia ogólne

§1

STOWARZYSZENIE FST SPORT TEAM  zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
STOWARZYSZENIE FST SPORT TEAM – działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o Sporcie oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska, zaś siedziba mieści się w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 41.

§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§4

Stowarzyszenie może używać znaków i pieczęci na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Cele i sposoby działania

§5

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działalności sportowej wśród mieszkańców całego kraju, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku;
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, mającej na celu propagowanie zdrowego trybu życia;
3. Stwarzanie właściwych warunków do uprawiania sportów ruchowych;
4. Propagowanie rozwoju sportu wśród dzieci, młodzieży;
5. Propagowanie postaw otwartości i tolerancji społecznej oraz zasad fair play w rywalizacji sportowej;
6. Organizacja imprez oraz zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
7. Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych;
8. Nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami, których celem jest promocja sportu i zdrowego trybu życia;
9. Wspieranie i promocja młodych talentów sportowych;
10. Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom społecznym w tym alkoholizmowi i narkomanii.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie ćwiczeń i zajęć sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
2. Organizację zawodów sportowych oraz imprez  turystyczno-rekreacyjnych i  kulturalnych;
3. Organizację szkoleń, prelekcji, spotkań z sportowcami;
4. Promowanie utalentowanych dzieci i młodzieży, poprzez stwarzanie im możliwości treningów i brania udziału w zawodach na terenie Polski;
5. Organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych;
6. Prowadzenie stron internetowych oraz blogów w celu informowania o prowadzonej działalności;
7. Współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności oraz z władzami samorządowymi i państwowymi;
8. Inne działania realizujące działania statutowe.

§7

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, są:
      1) wynajem lub podnajem kortów;
      2) usługi reklamowe;
      3) udostępnianie powierzchni reklamowych;
      4) usługi instruktorskie.
3. Stosownie do ust. 2 powyżej, przedmiot działalności Stowarzyszenia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, stanowią:
      1) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
      2) 93.12.Z – Działalność klubów sportowych;
      3) 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
      4) 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
      5) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
      6) 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
      7) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana;
      8) 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
      9) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
      10) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
      11) 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
      12) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami wlanymi lub dzierżawionymi.
4. Do realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

§8

1. W celu zapewnienia profesjonalnego poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać sekcje jako wyspecjalizowane funkcjonalnie i organizacyjnie jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia.
2. Sekcje są powoływane, reorganizowane i likwidowane w drodze uchwały Zarządu.
3. Zadania sekcji i zasady jej działania oraz organizację wewnętrzną określa regulamin sekcji uchwalany przez Zarząd.
4. Sekcje nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i działają jedynie w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy Stowarzyszenia.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i członków wspierających.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne .
3. Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. Małoletni po ukończeniu 16. roku życia, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może być członkiem zwyczajnym i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni przed ukończeniem 16. roku życia, może, za zgodą przedstawiciela ustawowego, być członkiem zwyczajnym, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową  lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§11

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
      a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
      b) Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
      c) Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
      a) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
      b) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§12

1. Członek wspierający posiada prawa określone w §11 ust. 1 z wyjątkiem czynnego i biernego  prawa wyborczego.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym -  w statutowych władzach Stowarzyszenia. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §11 ust.2.

§13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres 12 miesięcy.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2 powyżej.

Władze Stowarzyszenia

§14

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.

§15

1. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych  członków.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§16

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany przez Walne Zgromadzenie Członków poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) Z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§18

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku, celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje:
a) Zarząd,
b) Komisja Rewizyjna,
c) 50% członków Stowarzyszenia
- celem ustalania pozostałych kwestii zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd, co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienie dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy wskazany uprzednio przez Członka, uważa się za dokonane prawidłowo.
5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
7. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest każdorazowo na początku obrad, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków, spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu  i Komisji Rewizyjnej.
8. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych przez Członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków i prawidłowo zawiadomionych o terminie oraz porządku obrad.
10. Członkowie Stowarzyszenia posiadający prawo głosu mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie statutu i jego zmian,
2. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5. Ustalanie składek członkowskich,
6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§20

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz, prowadzi jego sprawy i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z trzech członków.
3. Ustanawia się następujące zasady reprezentacji Stowarzyszenia:
a. Do składania oświadczeń niemajątkowych oraz zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 500,00 (pięćset) złotych uprawniony jest jeden członek Zarządu;
b. Do składania pozostałych oświadczeń w zakresie praw majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
4. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia Stowarzyszeniu pism, mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.
5. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§21

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego,
5. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 500 zł,
6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

§23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia,
5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§24

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§25

W przypadku określonym w §23 ust. 3 Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenie żądania, zaś w posiedzenie Zarządu powinno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Majątek i fundusze

§26

Majątek stowarzyszenie stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§27

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
      1) Składki członkowskie,
      2) Darowizny, zapisy, spadki,
      3) Dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
      4) Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku stowarzyszenia).
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie tworzy Fundusz statutowy. Źródłem tworzenia Funduszu statutowego jest zysk z działalności statutowej i gospodarczej za poprzedni rok obrotowy
4. Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodną z obowiązującymi przepisami.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§28

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych przez Członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków i prawidłowo zawiadomionych o terminie oraz porządku obrad.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa  sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowania odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 roku, Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).