Regulamin Klubu Tenisowego
Stowarzyszenia FST Sport Team
z 20.01.2014 r.
tekst ujednolicony (zmiana z 07.10.2014 r.)

I. Pojęcia użyte w Regulaminie

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Stowarzyszeniu  - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie FST Sport Team, z siedzibą w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 41, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń oraz rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000468552, o numerze NIP: 8792670877,
2. Obiekcie sportowym – należy przez to rozumieć następujące, zlokalizowane w Toruniu obiekty: kort tenisowy przy ul. Świętopełka 15 oraz halę tenisową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu przy ul. Przy Skarpie 4, na którym odbywają się zajęcia Klubu Tenisowego,
3. Uczestniku – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach Klubu Tenisowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
4. Instruktorze - należy przez to rozumieć osobę, zatrudnioną przez Stowarzyszenie, która prowadzi zajęcia Klubu Tenisowego organizowane przez Stowarzyszenie.

II. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zajęć w Klubie Tenisowym jest Stowarzyszenie FST Sport Team.
2. Zgłoszenie udziału w zajęciach Klubu Tenisowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, Regulaminu obiektu sportowego oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926).
3. W związku uczestnictwem w zajęciach Klubu Tenisowego niepełnoletnich uczestników, Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

III. Uczestnictwo w zajęciach

1. W zajęciach Klubu Tenisowego mogą brać udział dzieci od lat 5 i młodzież, które nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania dyscypliny sportowej tenis, za pisemną zgodą opiekunów prawnych wyrażoną w Deklaracji uczestnictwa małoletniego podopiecznego.
2. Deklarację uczestnictwa osoby pełnoletniej oraz Deklarację uczestnictwa małoletniego podopiecznego udostępnia Stowarzyszenie. Wzór Deklaracji uczestnictwa osoby pełnoletniej oraz Deklaracji uczestnictwa małoletniego podopiecznego stanowi odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.  Wypełnioną Deklarację należy dostarczyć przed rozpoczęciem zajęć.
3. Rezygnacja z zajęć Klubu Tenisowego powinna zostać zgłoszona Stowarzyszeniu przez pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika na piśmie, najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca zajęć. W przypadku rezygnacji z zajęć w późniejszym terminie, pełnoletni uczestnik lub opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest pokryć koszty zajęć Klubu Tenisowego za następny miesiąc.
4. Stowarzyszenie ma prawo do skreślenia z listy uczestników i zakazania wejścia na zajęcia, osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
5. W obiekcie sportowym podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie uczestnicy, opiekunowie prawni uczestników i pracownicy Stowarzyszenia. Postanowienie to nie dotyczy specjalnie wyznaczonych zajęć przygotowanych dla gości uczestników.

IV. Organizacja zajęć

1. Zajęcia Klubu Tenisowego odbywają się cały rok, a realizowane będą  w obiekcie sportowym.
2. Czas trwania realizowanych zajęć wynosi 60 min albo 90 min, w zależności od realizowanego toku zajęć.
3. W ramach prowadzonych przez Stowarzyszenie zajęć Klubu Tenisowego wyróżnia się następujące grupy:
      1) Grupa Start:  
      •    1 lekcja (1 zajęcia po 60 min) w tygodniu;  
      •    2 lekcje (2 zajęcia po 60 min) w tygodniu  
Minimum sześcioro uczestników zajęć.

      2) Grupa Advanced:
      •    1 lekcja (1 zajęcia po 60 min) w tygodniu
      •    2 lekcje (2 zajęcia po 60 min) w tygodniu   
Minimum sześcioro uczestników zajęć.

      3) Grupa Zawodnicza:
      •    3 lekcje (2 zajęcia po 90 min + 1 zajęcia po 60 min oraz 1 zajęcia ogólnorozwojowe po 90 min) w tygodniu
Minimum czworo uczestników zajęć.

4. Podczas zajęć obowiązuje odpowiedni, wygodny strój sportowy oraz obuwie tenisowe dostosowane do gry na nawierzchni, na której prowadzone są zajęcia. W ramach przygotowania do zajęć Klubu Tenisowego uczestnik powinien posiadać wodę niegazowaną i ręcznik.
5. W przypadku niedyspozycji instruktora, Stowarzyszenie ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, uczestnicy informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć.
6. W przypadku małej liczby osób w grupie, Stowarzyszenie ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia.

V. Bezpieczeństwo

1. Zabrania się przebywania w obiekcie sportowym bez zgody instruktora. Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom instruktora.
2. Zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów.
3. Osoby przebywające w obiekcie sportowym zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych według odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
4. Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w miejscach do tego wyznaczonych.
5. W obiekcie sportowym obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
6. Zabrania się wprowadzania do obiektu sportowego, rowerów oraz przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na tym terenie.

VI. Płatności

1. W zajęciach mogą brać udział uczestnicy, których opiekunowie prawni uiścili miesięczną opłatę  uprawniającą do udziału w zajęciach.
2. W ramach wyróżnionych w pkt. IV ust. 1 niniejszego regulaminu grup ustala się następującą wysokość opłat:

      1) Grupa Start:  
      •    1 lekcja - 120 zł – opłata miesięczna;
      •    2  lekcje - 220 zł – opłata miesięczna.

      2) Grupa Advanced:
      •    1 lekcja - 120 zł – opłata miesięczna;
      •    2 lekcje - 220 zł – opłata miesięczna.

      3) Grupa Zawodnicza:
      •    3 lekcje – 280 zł – opłata miesięczna.

3. Miesięczną opłatę należy wnosić z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia prowadzony w Banku BZ WBK S.A. o numerze: 53 1090 1506 0000 0001 2150 2685, w aktualnej kwocie ustalonej w ust. 2 powyżej, z określeniem jako tytuł przelewu „opłata za zajęcia Klubu Tenisowego za miesiąc ………”.
4. Opiekunom prawnym uczestników przysługuje ulga w przypadku zgłoszenia Uczestnictwa na zajęcia Klubu Tenisowego więcej niż jednego uczestnika:
      1) 2 dzieci: - 10%;
      2) 3 dzieci: -  15%;
      3) 4 dzieci: -  20%.
5. Członkowie Stowarzyszenia FST Sport Team wraz z grającym partnerem, w każdą niedzielę w godzinach 12.00 – 21.00 mają prawo do 50% zniżki w opłacie za korty. Rezerwacja kortów – Tel. 604 521 560.
VII. Nieobecność

      1) Nieobecność na opłaconych zajęciach poświadczona zwolnieniem lekarskim, uprawnia do wykorzystania opłaconych zajęć w kolejnym miesiącu.
      2) Nieobecność na opłaconych zajęciach, poza przypadkiem wymienionym w pkt VII ust. 1 powyżej nie uprawnia do wykorzystania opłaconych zajęć w kolejnym miesiącu.
      Wyjątkiem są zajęcia, które nie odbyły się z winy Stowarzyszenia lub gdy terminy zajęć w Klubie Tenisowym przypadły w dni ustawowo wolne od pracy.
      W takiej sytuacji wniesione opłaty uczestnik może wykorzystać w ramach zajęć w innym terminie lub może żądać zwrotu opłat.

VIII. Postanowienia ogólne

1. Uczestnicy będą każdorazowo informowani o zmianach w Regulaminie.
2. W celach promocyjnych Stowarzyszenia, możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik. Na publikację zdjęć i filmów z zajęć wymagana jest pisemna zgoda pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego małoletniego uczestnika.
3. Każdy uczestnik może otrzymać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach w danym czasie. W celu wydania zaświadczenia pełnoletni uczestnik lub opiekun prawny małoletniego uczestnika zgłasza wniosek do członka Zarządu Stowarzyszenia osobiście lub za pośrednictwem korespondencji e-mail.
4. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów Regulaminu, istnieje możliwość odstępstwa od postanowień Regulaminu na pisemny wniosek pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego małoletniego uczestnika, który zostanie przedłożony Zarządowi Stowarzyszenia.
5. Każdy pełnoletni uczestnik lub opiekun prawny małoletniego uczestnika zobowiązany jest do aktualizowania danych kontaktowych.