Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia FST Sport Team
nr 3/2013 z dnia 18 października 2013 r.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach tenisowych
organizowanych przez Stowarzyszenie FST Sport Team

I. Pojęcia użyte w Regulaminie

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Stowarzyszeniu  - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie FST Sport Team, z siedzibą w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 41, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń oraz rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000468552, o numerze NIP: 8792670877,
2. korcie – należy przez to rozumieć kort tenisowy zlokalizowany w Toruniu (87-100) przy ul. Świętopełka 15, na którym odbywają się zajęcia,
3. hali – należy przez to rozumieć halę treningową zlokalizowaną w Toruniu (87-100) przy ul. Osikowej 15 na terenie Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, w której odbywają się zajęcia,
4. uczestniku – należy przez to rozumieć każdą osobę uczestniczącą w zajęciach zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu, niezależnie od członkostwa w Stowarzyszeniu, uregulowanego odrębnie postanowieniami Statutu Stowarzyszenia,
5. instruktorze - należy przez to rozumieć osobę, która prowadzi zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie.

II. Uczestnictwo w zajęciach

1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie w celach związanych z realizacją uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926).
2. W zajęciach uczestniczyć mogą osoby, zgodnie z wypełnioną Deklaracją uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Deklarację członkowską udostępnia Stowarzyszenie. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć przed rozpoczęciem zajęć.
4. Stowarzyszenie ma prawo do skreślenia z listy uczestników i zakazać wejścia na zajęcia, osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
5. Na korcie lub w hali podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie uczestnicy. Postanowienie to nie dotyczy specjalnie wyznaczonych zajęć przygotowanych dla gości uczestników.

III. Organizacja zajęć

1. Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach w odpowiednim stroju i obuwiu.
2. W przypadku niedyspozycji instruktora, Stowarzyszenie ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, uczestnicy informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć.
3. W przypadku małej liczby osób w grupie, Stowarzyszenie ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia.

IV. Bezpieczeństwo

1. Zabrania się przebywania na korcie lub w hali bez zgody instruktora. Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom instruktora.
2. Zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów.
3. Osoby przebywające na korcie lub w hali zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych według odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
4. Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w miejscach do tego wyznaczonych.
5. Na korcie lub w hali obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
6. Zabrania się wprowadzania na kort lub do hali zwierząt, rowerów oraz przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na tym terenie.

V. Płatności

1. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uiściły miesięczną opłatę uprawniającą do udziału w zajęciach.
2. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach podane są w aktualizowanym Preliminarzu płatności Stowarzyszenia.
3. Istnieje możliwość przyznania rabatów na opłaty za uczestnictwo w zajęciach Członkom Stowarzyszenia. O zasadach przyznawania rabatów, ich wysokości oraz czasie trwania każdorazowo decyduje Stowarzyszenie w drodze stosownych postanowień, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.
4. Miesięczną opłatę należy wnosić do 10. dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia prowadzony w Banku BZ WBK S.A. o numerze 53 1090 1506 0000 0001 2150 2685, w aktualnej kwocie ustalonej  Preliminarzem płatności, z określeniem jako tytuł przelewu „opłata za kurs tenisa za miesiąc ………”.
5. W sytuacji, w której  zajęcia nie odbyły się z winy Stowarzyszenia, wniesione opłaty uczestnik może wykorzystać na innych zajęciach lub mogą zostać zwrócone.

VI. Rezygnacja z zajęć

Uczestnik, który zamierza zrezygnować z zajęć, powinien złożyć Stowarzyszeniu pisemne oświadczenie o rezygnacji, które jest skuteczne po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uczestnik oświadczył o rezygnacji.

VII. Postanowienia ogólne

1. Uczestnicy będą każdorazowo informowani o zmianach w Regulaminie.
2. W celach promocyjnych Stowarzyszenia, możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik, na podstawie pisemnej zgody uczestnika.
3. Każdy uczestnik może otrzymać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach w danym czasie. W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić wniosek do członka Zarządu Stowarzyszenia osobiście lub wysyłając e-mail.
4. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów Regulaminu istnieje możliwość odstępstwa od postanowień Regulaminu na wniosek uczestnika, który skontaktuje się z Zarządem Stowarzyszenia.