Załącznik nr 1
do uchwały nr 1/2015 Zarządu Stowarzyszenia FST Sport Team
z dnia 30.01.2015 r.

Regulamin
przyznawania stypendiów, nagród oraz wyróżnień
 uczestnikom Sekcji FST Sport Team Cheerleaders


§1. Pojęcia użyte w Regulaminie

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Stowarzyszeniu - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie FST Sport Team, z siedzibą w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 41, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń oraz rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000468552, o numerze NIP: 8792670877,
2. Sekcji - należy przez to rozumieć Sekcję FST Sport Team Cheerleaders,
3. Stypendyście - należy przez to rozumieć uczestnika Sekcji FST Sport Team Cheerleaders, któremu Stowarzyszenie przyznało stypendium na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady i kryteria przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla uczestników Sekcji FST Sport Team Cheerleaders.
2. Stypendia, nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla reprezentowanego przez uczestnika Sekcji poziomu tanecznego i zaangażowania w rozwój Sekcji FST Sport Team Cheerleaders, formą motywacji do podnoszenia poziomu formy sportowej i wyszkolenia sportowego.
3. Stowarzyszenie stanowi organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz.U.2014.1118 j.t.).

§3. Warunki formalne przyznawania stypendium

1. Stypendia przyznawane są przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2014.715 j.t.) oraz §9 ust. 3 Regulaminu Sekcji FST Sport Team Cheerleaders.
2. Stypendia są przyznawane uczestnikom Sekcji FST Sport Team Cheerleaders biorąc pod uwagę ich uczestnictwo w wydarzeniach sportowych, liczbę obecności podczas zajęć treningowych, umiejętności taneczne i akrobatyczne oraz zaangażowanie i aktywność na treningach.
3. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest posiadanie licencji zawodniczej, której zasady uregulowane są w przepisach ogólnie obowiązujących, chyba że Zarząd uzna inaczej.
4. Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie przez uczestnika Sekcji FST Sport Team Cheerleaders oświadczenia o statusie ucznia lub studenta. Stosowne oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów, nagród oraz wyróżnień Sekcji FST Sport Team Cheerleaders).
5. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub pozbawienia wypłaty stypendium z następujących przyczyn:
a) braku środków finansowych;
b) kontuzji lub długotrwałej choroby;
c) prowadzenia przez stypendystę niesportowego trybu życia;
d) naruszania postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Sekcji FST Sport Team Cheerleaders, w szczególności odmowy udziału w treningach lub wydarzeniach sportowych bez wcześniejszego usprawiedliwienia.
6. O zawieszeniu lub pozbawieniu stypendium stypendysta zostaje poinformowany pisemnie.  
7. Zawieszone stypendium wypłaca się po ustaleniu, że ustały przyczyny jego zawieszenia. Nie wypłaca się stypendium za okres jego zawieszenia.
8. Zawieszenie lub pozbawienie stypendium następuje począwszy od miesiąca następnego po miesiącu powstania okoliczności określonych w ust. 5 powyżej.

§4. Stypendium

1. Wysokość stypendiów, uzależniona jest od możliwości finansowych Stowarzyszenia i wysokości środków pozyskanych na ten cel.
2. Stypendia przyznawane jest w formie finansowej lub rzeczowej, m.in. w postaci karnetów wstępu do obiektów sportowych oraz punktów usługowych wskazanych przez Stowarzyszenie.
3. Dopuszcza się zróżnicowanie stypendium dla poszczególnych stypendystów.
4. Wysokość przyznawanych stypendiów w odniesieniu do jednego uczestnika Sekcji FST Sport Team nie może przekroczyć kwoty 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) w roku kalendarzowym.

§5. Obowiązki stypendystów

1. Stypendysta zobowiązuje się do podjęcia starań i wysiłków celem utrzymania wysokiego poziomu sportowego jak również wysokiego poziomu zaangażowania w rozwój tańca cheerleaders oraz akrobatyki, których propagowanie i rozwijanie jest głównym celem Sekcji FST Sport Team Cheerleaders.  
2. Stypendyści zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu,  Regulaminu Sekcji FST Sport Team Cheerleaders oraz innych obowiązujących regulaminów.  
3. Stypendyści zobowiązani są niezwłocznie informować Stowarzyszenie o utracie statusu ucznia lub studenta.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią podstawy roszczeń uczestników Sekcji FST Sport Team Cheerleaders do przyznania oraz wypłaty stypendiów.

§6. Nagrody i wyróżnienia

1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, na podstawie §9 ust. 3 Regulaminu Sekcji FST Sport Team Cheerleaders
2. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane członkom Sekcji FST Sport Team Cheerleaders za szczególne osiągnięcia uczestników podczas reprezentacji Sekcji na wydarzeniach sportowych.
3. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane w formie rzeczowej.
4. W kwestiach nagród i wyróżnień nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące stypendiów.

§7. Postanowienia końcowe

1. Kwestie nieustalone w niniejszym Regulaminie będą każdorazowo regulowane w drodze uchwały Zarządu.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 lutego 2015 r.