Załącznik nr 1
do uchwały nr 3/2015 Zarządu Stowarzyszenia FST Sport Team
z dnia 30.01.2015 r.

Regulamin Sekcji Tanecznej FST Sport Team - Podprowadzające


§1 Pojęcia użyte w regulaminie

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie FST Sport Team, z siedzibą w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 41, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń oraz rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000468552, o numerze NIP: 8792670877,
2. Sekcji - należy przez to rozumieć Sekcję Taneczną FST Sport Team - Podprowadzające,
3. Obiekcie sportowym - należy przez to rozumieć stadion żużlowy MotoArena położony w Toruniu, przy ul. Pera Jonssona 7 oraz inne hale sportowe zlokalizowane w Toruniu, na których decyzją trenera odbywają się treningi Sekcji,
4. Uczestniczce - należy przez to rozumieć członkinie Sekcji uczestniczącą w treningach Sekcji oraz wydarzeniach sportowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
5. Trenerze - należy przez to rozumieć osobę, która organizuje i prowadzi treningi Sekcji.

§2. Postanowienia ogólne

Sekcja Taneczna FST Sport Team – Podprowadzające jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia FST Sport Team powołaną przez Zarząd, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie mające na celu m.in. propagowanie i rozwijanie tańca, asystowanie na meczach żużlowych, podczas bankietów, konferencji, zawodów sportowych i imprez rozrywkowych w kraju i za granicą. Sekcja Taneczna FST Sport Team – Podprowadzające reprezentuje Stowarzyszenie FST Sport Team w ramach zawodów sportowych i imprez rozrywkowych.

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. Uczestniczką Sekcji może zostać osoba w wieku od 18 do 24 lat, która:
      1) została zakwalifikowana do Sekcji na warunkach określonych w §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
      2) przedłożyła trenerowi lub osobie reprezentującej Stowarzyszenie stosowną deklarację o przystąpieniu do Sekcji Tanecznej FST Sport Team - Podprowadzające, o której mowa w §3 ust. 2 poniżej,
      3) przedłożyła trenerowi lub osobie reprezentującej Stowarzyszenie tańca Kartę Zdrowia Sportowca lub inne stosowne zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do udziału w treningach.
2. Każda kandydatka na uczestniczkę Sekcji jest zobowiązana zgłosić swoje uczestnictwo składając stosowną deklarację. Uczestniczki zgłaszają uczestnictwo przedkładając Deklarację uczestnictwa w Sekcji, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (Załącznik nr 1 do Regulaminu Sekcji Tanecznej FST Sport Team). Deklaracje uczestnictwa udostępnia Stowarzyszenie. Wypełnioną Deklarację należy dostarczyć przed rozpoczęciem treningów.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w Sekcji Tanecznej FST Sport Team - Podprowadzające jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Sekcji Tanecznej FST Sport Team - Podprowadzające (dalej jako: Regulamin), Regulaminu obiektu sportowego, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926) oraz wyrażeniem zgody na udostępnianie publiczne wizerunku uczestniczki Sekcji w celach promocyjnych i sprawozdawczych Stowarzyszenia.

§ 4. Rezygnacja, skreślenie z listy uczestniczek

1. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w Sekcji, w szczególności w sytuacji kontuzji lub długotrwałej choroby, uczestniczka ma prawo złożyć Stowarzyszeniu rezygnację z uczestnictwa w Sekcji. Rezygnacja powinna zostać złożona na piśmie najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca treningów.
2. Stowarzyszenie ma prawo do skreślenia z listy uczestniczek i zakazania wejścia na treningi, uczestniczkom oraz innym osobom zakłócającym porządek lub w jakikolwiek inny sposób rażąco naruszającym niniejszy Regulamin lub Regulamin obiektu sportowego.
3. Stowarzyszenie ma prawo do skreślenia z listy uczestniczek, osób, które opuszczą bez usprawiedliwienia, w ciągu roku kalendarzowego, łącznie ponad 10 treningów.
4. Ciągła usprawiedliwiona nieobecność uczestniczki na zajęciach w ciągu roku kalendarzowego, może trwać do 1 miesiąca. Po upływie tego okresu Stowarzyszenie ma prawo do skreślenia uczestniczki z listy uczestniczek.  

§ 5. Organizacja treningów

1. Treningi organizuje i prowadzi trener Sekcji.  
2. Treningi Sekcji odbywają się przez cały rok, w terminach ustalonych przez trenera Sekcji i obejmują w szczególności naukę tańca, naukę choreografii, ćwiczenia rozciągające i wzmacniające, ustalanie obowiązków w ramach zawodów sportowych, imprez rozrywkowych oraz w innych ustalonych przez Stowarzyszenie wydarzeniach (dalej jako: wydarzenia).
3. W przypadku nieobecności trenera, uczestnicy informowani są o odwołanych treningach osobiście, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
4. Wszelkie opłaty, jak np. opłaty startowe, opłaty związane z uczestnictwem w wydarzeniach nie stanowią zobowiązania Stowarzyszenia.

§ 6. Obowiązki uczestniczki

1. Podstawowym obowiązkiem uczestniczki Sekcji jest obecność na treningach oraz innych wydarzeniach (dalej jako: wydarzenia), zgodnie z przedstawionym przez Stowarzyszenie harmonogramem.
2. Uczestniczka zobowiązana jest przed rozpoczęciem treningu lub wydarzenia informować trenera o niedyspozycji, pogorszonym stanie zdrowia czy innej niedyspozycji.  
3. Uczestniczka zobowiązana jest każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem informować trenera o nieobecności na treningu czy innym wydarzeniu. Informację należy przekazywać osobiście, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
4. Każda nieobecność uczestniczki musi zostać usprawiedliwiona np. poprzez dostarczenie trenerowi zaświadczenia lekarskiego.
5. Powtarzające się, zaplanowane nieobecności lub spóźnienia na treningi w szczególności z powodu obowiązków pracowniczych, szkolnych lub z innych ważnych powodów powinny zostać uprzednio zaakceptowane przez trenera.
6. Uczestniczka zobowiązana jest posiadać na treningu odpowiedni i estetyczny strój treningowy tj. buty sportowe, legginsy, koszulkę na ramiączkach oraz luźną bluzkę lub bluzę.  
7. Uczestniczka zobowiązana jest dbać o powierzone kostiumy sceniczne, reprezentacyjne dresy oraz inne rekwizyty stanowiące własność Stowarzyszenia. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kostiumu z winy uczestniczki, zobowiązany jest on pokryć koszty kostiumu/dresu/rekwizytu.
8. Uczestniczka wytypowana do składu Sekcji na wydarzeniu w razie zajścia okoliczności uniemożliwiających udział, zobowiązana jest z odpowiednim wyprzedzeniem dostarczyć trenerowi kostium/dres/rekwizyt wykorzystywany w ramach wydarzenia sportowego.
9. Po zakończeniu wydarzenia uczestniczka ma obowiązek dokonania zwrotu kompletnego oraz odświeżonego kostiumu w terminie ustalonym przez trenera.

§ 7. Skład Sekcji

1. Główny nabór do Sekcji odbywa się raz w roku. O przyjęciu do zespołu decyduje komisja, której skład określa Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. W wyjątkowych okolicznościach o przyjęciu kandydatek do Sekcji w dodatkowym terminie, decyduje na wniosek trenera Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
2. O składzie Sekcji podczas poszczególnych wydarzeń decyduje trener, biorąc pod uwagę przede wszystkim umiejętności taneczne uczestniczek, ich zaangażowanie oraz aktywność na treningach, dotychczasową liczbę obecności podczas zajęć treningowych oraz dobry stan zdrowia.

§8. Bezpieczeństwo

1. W obiekcie sportowym podczas treningów mogą przebywać wyłącznie uczestniczki i pracownicy Stowarzyszenia. Postanowienie to nie dotyczy specjalnie wyznaczonych zajęć przygotowanych dla gości uczestniczek, sponsorów oraz innych podmiotów zewnętrznych.
2. Za przebieg treningów, dyscyplinę, bezpieczeństwo oraz przestrzeganie regulaminów, o których mowa w §3 ust. 3 niniejszego Regulaminu odpowiadają trenerzy Sekcji.
3. Podczas treningów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania innych środków psychoaktywnych.
4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Stowarzyszenia lub osób, które Stowarzyszenie zatrudnia, w szczególności powstałe w wyniku niezastosowania się uczestniczek do poleceń trenera lub z przyczyn związanych z indywidualnym stanem zdrowia uczestniczek.
5. Stowarzyszenie ubezpiecza członków zespołu od nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas treningów.
6. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestniczki podczas treningów.
7. Za ewentualne szkody wyrządzone z winy uczestniczek zajęć i nieprzestrzeganie regulaminów odpowiada uczestniczka zajęć.

§9. Honoraria

Stowarzyszenie może wynagradzać uczestniczki z tytułu asystowania w różnych wydarzeniach sportowych, na zasadach określonych przez strony w drodze odrębnych porozumień.

§10. Postanowienia ogólne

1. Kwestie nieustalone w niniejszym Regulaminie będą każdorazowo regulowane w drodze uchwały Zarządu.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 lutego 2015 r.