Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Stowarzyszenia FST Sport Team
z dnia 31 października 2014 r.

Regulamin Sekcji FST Sport Team Cheerleaders


§1. Pojęcia użyte w Regulaminie

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Stowarzyszeniu - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie FST Sport Team, z siedzibą w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 41, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń oraz rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000468552, o numerze NIP: 8792670877,
2. Sekcji - należy przez to rozumieć Sekcję FST Sport Team Cheerleaders,
3. Obiekcie sportowym - należy przez to rozumieć halę sportową zlokalizowaną w Toruniu, na której decyzją trenera odbywają się treningi Sekcji,
4. Uczestniku - należy przez to rozumieć członków Sekcji uczestniczących w treningach  Sekcji oraz wydarzeniach sportowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
5. Trenerze - należy przez to rozumieć osobę, zatrudnioną przez Stowarzyszenie, która prowadzi treningi Sekcji.

§2. Postanowienia ogólne

Sekcja FST Sport Team Cheerleaders jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia FST Sport Team powołaną przez Zarząd, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie mające na celu propagowanie i rozwijanie tańca cheerleaders oraz akrobatyki w kraju i za granicą. Sekcja FST Sport Team Cheerleaders reprezentuje Stowarzyszenie FST Sport Team w ramach zawodów sportowych i imprez rozrywkowych.

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Sekcji może zostać osoba w wieku od 15 do 28 lat, która:
      1) została zakwalifikowana do Sekcji na warunkach określonych w §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
      2) przedłożyła trenerowi tańca cheerleaders stosowną deklarację o przystąpieniu do Sekcji FST Sport Team Cheerleaders, o której mowa w §3 ust. 2 poniżej,
      3) przedłożyła trenerowi tańca cheerleaders kartę zdrowia sportowca lub inne stosowne zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do udziału w treningach.
2. Każdy kandydat na uczestnika Sekcji jest zobowiązany zgłosić swoje uczestnictwo składając stosowną deklarację. Pełnoletni uczestnicy zgłaszają uczestnictwo przedkładając Deklarację uczestnictwa w Sekcji osoby pełnoletniej, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (Załącznik nr 1 do Regulaminu Sekcji FST Sport Team Cheerleaders). Małoletni uczestnicy zgłaszają uczestnictwo przedkładając pisemną zgodę opiekunów prawnych wyrażoną w Deklaracji uczestnictwa małoletniego podopiecznego, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (Załącznik nr 2 do Regulaminu Sekcji FST Sport Team Cheerleaders). Deklaracje uczestnictwa udostępnia Stowarzyszenie. Wypełnioną i podpisaną Deklarację należy dostarczyć przed rozpoczęciem zajęć.
3. Każdy kandydat na uczestnika Sekcji jest zobowiązany poinformować trenera, o braku uczestnictwa lub uczestnictwie w organizowanych przez inny podmiot treningach tańca cheerleaders, akrobatyki lub innych treningach sportowych. W sytuacji uczestnictwa w ww. treningu/treningach kandydat zobowiązuje się przedłożyć trenerowi Sekcji stosowną zgodę trenera lub innej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ww. treningów na uczestnictwo w Sekcji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w Sekcji FST Sport Team Cheerleaders jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Sekcji FST Sport Team Cheerleaders (dalej jako: Regulamin), Regulaminu obiektu sportowego, na którym decyzją trenera odbywają się treningi Sekcji, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926) oraz wyrażeniem zgody na udostępnianie publiczne wizerunku uczestnika Sekcji w celach promocyjnych i sprawozdawczych Stowarzyszenia.

§ 4. Rezygnacja, skreślenie z listy uczestnika

1. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dalsze uczestnictwo w Sekcji, w szczególności w sytuacji kontuzji lub długotrwałej choroby pełnoletni uczestnik lub opiekun prawny małoletniego uczestnika mają prawo złożyć Stowarzyszeniu rezygnację lub wniosek o czasowe zawieszenie uczestnictwa w Sekcji. Rezygnacja lub wniosek o czasowe zawieszenie uczestnictwa w Sekcji powinna zostać złożona, w miarę możliwości, na piśmie najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca treningów.
2. Stowarzyszenie ma prawo do skreślenia z listy uczestników i zakazania wejścia na treningi, osobom zakłócającym porządek lub w jakikolwiek inny sposób rażąco naruszającym niniejszy Regulamin lub Regulamin obiektu sportowego.
3. Stowarzyszenie ma prawo do skreślenia z listy uczestników, osób, które opuszczą bez usprawiedliwienia, w ciągu roku kalendarzowego, łącznie ponad 10 treningów.
4. Ciągła usprawiedliwiona nieobecność uczestnika na zajęciach, w ciągu roku kalendarzowego może trwać do 1 miesiąca. Po upływie tego okresu Stowarzyszenie ma prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników.

§ 5. Organizacja treningów

1. Sekcja prowadzona jest przez trenera tańca cheerleaders oraz trenera akrobatyki. Głównym trenerem sekcji jest trener Sekcji tańca cheerleaders.
2. Treningi Sekcji odbywają się przez cały rok, co najmniej trzy razy w tygodniu i obejmują m.in. naukę tańca cheerleaders, akrobatyki, naukę pracy z pomponami i innymi rekwizytami, akrobatykę, ćwiczenia rozciągające i wzmacniające, balet, poznawanie różnych form tanecznych, naukę choreografii. Treningi sekcji dzielą się na treningi zwykłe oraz próby generalne.
3. W przypadku nieobecności trenera, uczestnicy informowani są o odwołanych treningach osobiście, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, w miarę możliwości z wyprzedzeniem.
4. Opłaty startowe, wyjazdy na wydarzenia sportowe odbywają się na koszt Stowarzyszenia. Koszty te obejmują: ubezpieczenie, przejazdy, noclegi, wyżywienie, koszty obsługi instruktorskiej/ trenerskiej i inne.

§ 6. Prawa i obowiązki uczestnika

1. Podstawowym obowiązkiem uczestnika Sekcji jest udział w treningach, imprezach sportowych, konkursach, warsztatach, obozach tanecznych oraz innych wydarzeniach sportowych wskazanych przez trenera (dalej jako: wydarzenia sportowe), zgodnie z przedstawionym przez niego harmonogramem.
2. Uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem treningu lub wydarzenia sportowego informować trenera o niedyspozycji, pogorszonym stanie zdrowia czy innej niedyspozycji.  
3. Uczestnik zobowiązany jest każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem informować trenera o nieobecności na treningu czy innym wydarzeniu sportowym. Informację należy przekazywać  osobiście, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
4. Każda nieobecność uczestnika musi zostać usprawiedliwiona np. poprzez dostarczenie trenerowi zaświadczenia lekarskiego.
5. Powtarzające się, zaplanowane nieobecności lub spóźnienia na treningi, w szczególności z powodu obowiązków w pracy, szkolnych lub z innych ważnych powodów powinny zostać uprzednio zaakceptowane przez trenera.
6. Uczestnik zobowiązany jest posiadać na treningu odpowiedni i estetyczny strój treningowy tj. buty sportowe, legginsy, koszulkę na ramiączkach oraz luźną bluzkę lub bluzę.  
7. Uczestnik zobowiązany jest dbać o powierzone kostiumy sceniczne, reprezentacyjne dresy oraz inne rekwizyty stanowiące własność Stowarzyszenia. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kostiumu z winy uczestnika, zobowiązany jest on pokryć koszty kostiumu/dresu/rekwizytu.
8. Uczestnik wytypowany do składu Sekcji na wydarzeniu sportowym, w razie zajścia okoliczności uniemożliwiających udział, zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem dostarczyć trenerowi kostium/dres/rekwizyt wykorzystywany w ramach wydarzenia sportowego.
9. Po zakończeniu wydarzenia sportowego uczestnik ma obowiązek dokonania zwrotu kompletnego oraz odświeżonego kostiumu w terminie ustalonym przez trenera.

§ 7. Skład Sekcji

1. Główny nabór do Sekcji odbywa się raz w roku. O przyjęciu do zespołu decyduje komisja, której skład określa Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. W wyjątkowych okolicznościach o przyjęciu kandydatek do Sekcji w dodatkowym terminie, decyduje na wniosek trenera Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
2. O składzie Sekcji podczas poszczególnych wydarzeń sportowych decyduje trener, biorąc pod uwagę przede wszystkim umiejętności taneczne uczestników, ich zaangażowanie oraz aktywność na treningach, dotychczasową liczbę obecności podczas zajęć treningowych oraz dobry stan zdrowia.

§8.  Bezpieczeństwo

1. W obiekcie sportowym podczas treningów mogą przebywać wyłącznie uczestnicy, opiekunowie prawni uczestników i pracownicy Stowarzyszenia. Postanowienie to nie dotyczy specjalnie wyznaczonych zajęć przygotowanych dla gości uczestników, sponsorów oraz innych podmiotów zewnętrznych.
2. Za przebieg treningów, dyscyplinę, bezpieczeństwo oraz przestrzeganie regulaminów, o których mowa w §3 ust. 3 niniejszego Regulaminu odpowiadają trenerzy Sekcji. Za bezpieczeństwo małoletnich uczestników Sekcji w drodze na treningi oraz poza salą treningową odpowiedzialni są opiekunowie prawni.
3. Podczas treningów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania innych środków psychoaktywnych.
4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Stowarzyszenia lub osób, które Stowarzyszenie zatrudnia, w szczególności powstałe w wyniku niezastosowania się uczestnika do poleceń trenera lub z przyczyn związanych z indywidualnym stanem zdrowia uczestnika.
5. Stowarzyszenie ubezpiecza członków zespołu od nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas treningów.
6. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników podczas treningów.
7. Za ewentualne szkody wyrządzone z winy uczestników zajęć i nieprzestrzeganie regulaminów odpowiada uczestnik zajęć lub w przypadku małoletniego uczestnika zajęć jego prawni opiekunowie.

  §9. Stypendia, nagrody, wyróżnienia

1. Stowarzyszenie może przyznawać uczestnikom stypendia, nagrody oraz wyróżnienia, na zasadzie uznaniowej.
2. Stowarzyszenie przyznając stypendium, nagrodę lub wyróżnienie bierze pod uwagę liczbę wydarzeń sportowych w których brał udział uczestnik, liczbę obecności podczas zajęć treningowych, umiejętności taneczne uczestnika oraz jego zaangażowanie i aktywność na treningach.
3. Stypendia, nagrody oraz wyróżnienia są przyznawane na warunkach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów, nagród oraz wyróżnień na podstawie każdorazowej uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§10. Postanowienia ogólne

1. W związku uczestnictwem w zajęciach Sekcji małoletnich uczestników, Regulamin dotyczy także ich prawnych opiekunów.
2. Kwestie nieustalone w niniejszym Regulaminie będą każdorazowo regulowane w drodze uchwały Zarządu.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 r.